CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SA 8000

I. CÁC ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG SA 8000

♦ Các doanh nghiệp khi áp dụng SA 8000 phải đáp ứng được các yêu cầu và phải thực hiện một cách nghiêm túc. Để đạt được yêu cầu này, phải có quá trình áp dụng và thực hiện theo một quy trình nghiêm ngặt. Cũng tương tự như ISO 9001, ISO 14001, Hệ thống Quản trị Xã hội xây dựng theo SA 8000 cũng được thực hiện dựa trên chu trình PDCA (lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – hành động khắc phục).

♦ Trước hết, doanh nghiệp phải có chính sách xã hội đáp ứng các điều kiện làm việc của người lao động và các yêu cầu, quy định của SA 8000; phải thoả mãn các quy định, luật lệ, khuyến nghị và thoả thuận quốc tế; chính sách xã hội phải được ghi thành văn bản để áp dụng, phổ biến trong nội bộ, bên ngoài hoặc cộng đồng khi có thể; phải cam kết cải tiến liên tục.

♦ Đại diện lãnh đạo phải là người có thể đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của Tiêu chuẩn SA 8000. Người đại diện theo Tiêu chuẩn SA 8000 là một cán bộ không làm công tác quản lý, đóng vai trò trao đổi thông tin, đầu mối liên lạc giữa cấp lãnh đạo và các nhân viên trong toàn doanh nghiệp.

♦ Doanh nghiệp phải lập kế hoạch cụ thể, đảm bảo doanh nghiệp thấu hiểu các yêu cầu của Tiêu chuẩn SA 8000. Để có được một kế hoạch thực hiện doanh nghiệp phải đảm bảo:

  • Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn.
  • Đào tạo lao động mới hoặc lao động tạm thời khi thuê.
  • Thường xuyên đào tạo lao động hiện có.
  • Thường kỳ tổ chức các khoá đào tạo về nhận thức.

♦ Áp dụng Hệ thống Quản trị Xã hội đòi hỏi phải thường xuyên giám sát liên tục, đảm bảo hệ thống luôn đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn SA 8000. Chính vì vậy, doanh nghiệp phải xây dựng và duy trì các thủ tục theo yêu cầu của tiêu chuẩn như: lưu hồ sơ cam kết của người cung ứng về trách nhiệm xã hội; cam kết tham gia vào các hoạt động giám sát khi có yêu cầu; phát hiện tình trạng không phù hợp; thông báo về những thay đổi có liên quan đến người cung ứng và nhà thầu phụ.

♦ Khi không đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải thực hiện các hành động khắc phục ngay tức thì và nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và phân bổ nguồn lực thực hiện. Doanh nghiệp phải điều tra tất cả các nguyên nhân trong nội bộ và bên ngoài có liên quan đến sự không phù hợp. Nghiêm cấm mọi hành động trù dập người lao động báo cáo sự không phù hợp.

♦ Xem xét của lãnh đạo phải được thực hiện một cách hệ thống và định kỳ dựa trên các kết quả xem xét, đánh giá nội bộ, đảm bảo hệ thống SMS luôn được duy trì và hiệu quả.

♦ Doanh nghiệp phải thiết lập các thủ tục trao đổi thông tin với bên thứ ba về các kết quả xem xét, kiểm tra, các dữ liệu giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn. Tuỳ theo tính chất và quy mô của doanh nghiệp, các thông tin này có thể được thông báo tới các thành viên của doanh nghiệp.

♦ Các hồ sơ liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn phải được lưu giữ để tạo điều kiện chứng minh kết quả hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, làm cơ sở cho việc chứng nhận của bên thứ ba.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN SA 8000:

  1. Lãnh đạo cam kết.
  2. Đánh giá và lập kế hoạch.
  3. Thiết lập hệ thống trách nhiệm xã hội và tài liệu.
  4. Áp dụng hệ thống.
  5. Đánh giá, cải tiến.
  6. Chứng nhận.

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin