Cách đánh giá và cải tiến hoạt động doanh nghiêp (Chuyên gia đánh giá nội bộ)

I. GIỚI THIỆU

Để đo lường hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, làm cơ sở cho các hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quy định các tổ chức/doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống được xây dựng (bao gồm cả các tổ chức/doanh nghiệp đã được chứng nhận hoặc chưa chứng nhận). Bên cạnh đó, hoạt động đánh giá còn cung cấp cho Ban Lãnh đạo các thông tin khách quan về hệ thống để phục vụ cho các hoạt động quản lý, điều hành. Đánh giá nội bộ là một hoạt động tổng hợp đòi hỏi nhiều kỹ năng và kỹ thuật: Từ việc lập kế hoạch đánh giá, đánh giá tại chỗ, viết các báo cáo đánh giá, tìm kiếm các bằng chứng đánh giá thông qua tra cứu hồ sơ, phỏng vấn, thông hiểu các chuẩn mực đánh giá…  vì vậy, cơ quan/ doanh nghiệp cần có đội ngũ đánh giá viên có đủ năng lực và được đào tạo.

II. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

  • Hiểu rõ các nguyên tắc quản lý chất lượng, bản chất, các yêu cầu ISO 9001:2015 và cách thức đánh giá các yêu cầu này;
  • Biết cách xác định các nội dung cần đánh giá và thực hiện việc đánh giá tại chỗ để xác định mức độ phù hợp của bộ phận được đánh giá so với các yêu cầu;
  • Hướng dẫn quản lý cuộc đánh giá;
  • Cấp Chứng chỉ chứng nhận năng lực đánh giá Hệ thống quản lý đối với những học viên đạt yêu cầu khoá học.
III. NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần 1: Thấu hiểu hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015

-        Hiểu đúng bản chất của chất lượng và quản lý chất lượng

-        8 nguyên tắc của quản lý chất lượng

-        Phân tích sâu 5 yêu cầu lớn của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cách vận dụng vào thực tế

-        Yêu cầu về văn bản của hệ thống quản lý chất lượng

Phần 2: Khái quát về đánh giá chất lượng nội bộ

-        Khái niệm, bản chất và mục đích của đánh giá nội bộ;

-        Quản lý chương trình đánh giá và các nguyên tắc đánh giá theo cách tiếp cận ISO 9001.

Phần 3: Yêu cầu đối với đánh giá viên và trưởng đoàn đánh giá

-        Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất và năng lực

-        Vai trò và nghiệp vụ của đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá, những nguyên tắc làm việc trong khi tiến hành đánh giá.

Phần 4: Quy trình và kỹ năng đánh giá

-        Lập kế hoạch đánh giá; Chuẩn bị các tài liệu… cho cuộc đánh giá,

-        Luyện các kỹ năng đánh giá: Phỏng vấn, tra cứu hồ sơ, quan sát,

-        Xử lý các tình huống đánh giá khó,

-        Phân biệt điểm không phù hợp nặng, nhẹ và điểm lưu ý

-        Cách viết báo cáo đánh giá đối với các điểm không phù hợp

Phần 5: Thực hành đánh giá

-        Thực hành đánh giá và viết báo cáo đánh giá

-        Làm các bài tập tình huống, bài tập nhóm

-        Kiểm tra cuối khoá học để cấp chứng chỉ.

IV. THÔNG TIN KHOÁ HỌC
Thông tin học viên

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc

    
[ HOẶC GỌI SỐ: 0963 366 519 / 0963 731 786 để được hỗ trợ ]

Các khóa học khác

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin