LỢI ÍCH TỪ CHỨNG NHẬN ISO 14001

Về mặt thị trường:

• Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng;

• Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường;

• Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh;

 

Về mặt kinh tế:

• Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào;

• Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng;

• Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ;

• Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý;

• Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên;

• Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường;

• Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường;

• Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn;

• Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp;

• Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra;

Về mặt quản lý rủi ro:

• Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra;

• Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm;

• Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường;

• Được sự đảm bảo của bên thứ ba,

• Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin