CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI ISO 16949

I. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Tương tự quá trình triển khai các hệ thống quản lý dựa trên tiêu chuẩn (standard-based management) như ISO 9001, ISO 22000…, quá trình xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949 cũng đi theo nguyên lý PDCA (Plan-Do-Check-Act), gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị

 • Xác định mục đích, phạm vi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.
 • Lập Ban chỉ đạo triển khai ISO/TS 16949.
 • Bổ nhiệm các vị trí trách nhiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn, gồm Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR/ Quality Management Representative); Đại diện khách hàng (CR/ Customer Representative), và phân công trách nhiệm Thư ký thường trực (khi cần thiết).
 • Đào tạo nhận thức chung về ISO/TS 16949.
 • Đánh giá thực trạng theo yêu cầu ISO/TS 16949 (Gap analysis).
 • Lập kế hoạch thực hiện (gồm kế hoạch tổng thể triển khai ISO/TS 16949 và kế hoạch chi tiết triển khai giai đoạn xây dựng hệ thống văn bản).
 • Chuẩn bị và phân bổ nguồn lực cần thiết để triển khai xây dựng, thực hiện hệ thống.

2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

 • Đào tạo về phương pháp xây dựng hệ thống văn bản.
 • Xây dựng hệ thống văn bản quản lý chất lượng, bao gồm.
  • Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng.
  • Sơ đồ quá trình (Process mapping), Kế hoạch kiểm soát (Control Plan).
  • Sổ tay chất lượng.
  • Các quy trình (các quy trình bắt buộc thiết lập theo yêu cầu của tiêu chuẩn và các quy trình khác cần thiết cho tổ chức).
  • Các hướng dẫn công việc.
  • Các biểu mẫu.
 • Xác định nhu cầu đào tạo cho nhân viên về các kỹ năng cần thiết; lập kế hoạch và thực hiện đào tạo để đáp ứng nhu cầu này, trong đó tối thiểu về:
  • Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949 đã thiết lập.
  • Kỹ năng thực hành 05 công cụ thiết yếu khi thực hiện ISO/TS 16949 (5 Core Tools, bao gồm: Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao – APQP (Advanced Product Quality Planning), Quá trình phê chuẩn chi tiết - PPAP (Part Approval Process), Phân tích các hệ thống đo lường – MSA (Measurement Systems Analysis), Mô hình sai lỗi và phân tích tác động - FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê – SPC (Statistical Process Control)).
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng làm việc nhóm…

3. Triển khai áp dụng

 • Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tài liệu của hệ thống.
 • Triển khai, giám sát việc áp dụng tại các đơn vị, bộ phận.
 • Xem xét và cải tiến các quy trình, tài liệu nhằm đảm bảo kiểm soát công việc một cách thuận tiện, hiệu quả.

4. Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo

 • Đào tạo Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949:2009. 
 • Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ.
 • Khắc phục, cải tiến hệ thống sau đánh giá.
 • Xem xét của lãnh đạo về chất lượng.

5. Đăng ký và đánh giá chứng nhận

 • Lựa chọn và đăng ký tổ chức chứng nhận (là tổ chức đã được IATF công nhận chính thức.
 • Đánh giá trước chứng nhận (Pre-audit) (tùy chọn).
 • Đánh giá chứng nhận giai đoạn 1 (Readiness review).
 • Khắc phục, cải tiến.
 • Kiểm tra xác nhận lại để khẳng định sự sẵn sàng của hệ thống sau khi đánh giá giai đoạn 1.
 • Đánh giá chứng nhận giai đoạn 2 (Certification audit).
 • Khắc phục, cải tiến.
 • Nhận chứng chỉ ISO/TS 16949 (có hiệu lực trong 3 năm).
 • Duy trì, cải tiến liên tục hệ thống và chịu sự giám sát định kỳ (9 hoặc 12 tháng) của tổ chức chứng nhận.

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin