Tiêu chuẩn hệ thống

TCVN ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu
TCVN ISO 9000:2007 - Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng
TCVN ISO 19011:2012 - Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý
TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004) - Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn
TCVN ISO 14020:2009 - Nhãn môi trường và bản công bố môi trường - Nguyên tắc chung
TCVN ISO 14024:2005 - Nhãn môi trường và công bố môi trường - Ghi nhãn môi trường kiểu 1
TCVN ISO 14011:1997 - Hướng dẫn đánh giá HTMT - thủ tục đánh giá - đánh giá hệ thống quản lý môi trường
TCVN ISO 22000:2007 - Hệ thống quản lý ATTP - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
ISO/TS 22004:2005 - Food safety management Systems - Guidance on the application of ISO 22000-2005
ISO/TS 22003:2007 - Hệ thống quản lý ATTP - Yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận
OHSAS 18001:2007 - Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp
SA 8000 - Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội
SA 8000-2008 - Social Accountability
TCVN ISO 50001:2012 - Hệ thống quản lý năng lượng - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
TCVN ISO/IEC 27001:2009 - Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu
TCVN ISO/IEC 27002-2005 - Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc quản lý an toàn thông 
TCVN 8695-1:2011 - Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 1: Các yêu cầu
TCVN 8695-2:2011 Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ - Phần 2: Quy tắc thực hành
ISO 26000 - Trách nhiệm xã hội
TCVN ISO 13485:2004 - Dụng cụ y tế - HTQL - Yêu cầu đối với các mục đích chế định
ISO/IEC 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn
 

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin