MÔ HÌNH TIÊU CHUẨN OHSAS 18001

1. Mô hình tiêu chuẩn OHSAS 18001

Tương tự tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và tiêu chuẩn ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 cũng được xây dựng dựa trên phương pháp luận là Lập kế hoạch - Thực hiện -  Kiểm tra -  Hành động khắc phục (Plan – Do – Check – Act), có thể được mô tả như sau:

  • Lập kế hoạch - Plan (P): Thiết lập các mục tiêu và các quá trình cần thiết để đạt được các kết quả phù hợp với chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức.
  • Thực hiện – DO (D): Thực hiện các quá trình.
  • Kiểm tra – Check (C): Giám sát và đo lường các quá trình dựa trên chính sách OH&S, mục tiêu OH&S, các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác, và báo cáo kết quả.
  • Hành động – Act (A): Thực hiện các hành động để cải tiến liên tục hiệu quả hoạt động kiểm soát an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Về cấu trúc của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 có cấu trúc tương tự như tiêu chuẩn ISO 14001:2004, vì vậy những doanh nghiệp đã áp dựng OHSAS 18001:2007 sẽ dễ dàng nắm bắt được các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 hơn.

Xét theo quan điểm quá trình thì OHSAS 18001:2007 có thể được trình bày như sau:

 

 

Dưới đây là mô hình OHSAS 18001:2007 theo phương pháp luận PDCA

Để hiểu cơ bản về các yêu cầu của OHSAS 18001:2007, International TSC sẽ diễn giải sơ lược dưới đây:

Lập kế hoạch (Plan):

1. Trước tiên Lãnh đạo của Doanh nghiệp phải xem xét bản chất hoạt động của Doanh nghiệp để thiết lập chính sách sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho Doanh nghiệp.

2. Các phòng ban của Doanh nghiệp phải tiến hành nhận diện các mối nguy và đánh giá rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp bằng các phương pháp đã xác định. Việc nhận diện các mối nguy và phân tích rủi ro phải bao quát toàn bộ các hoạt động của Doanh nghiệp. Kết quả của hành động này là Doanh nghiệp phải xác định được mối nguy nào cần phải đưa ra những biện pháp kiểm soát để ngăn chặn, phòng ngừa không cho xảy ra hoặc nếu có xảy ra thì hậu quả sẽ được giảm thiểu.

3. Trong quá trình nhận dạng các mối nguy, Doanh nghiệp phải thu thập các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu của các bên liên quan để xem xét những yêu cầu nào buộc phải tuân thủ.

4. Căn cứ trên kết quả phân tích mối nguy và kết quả thu thập, xem xét các yêu cầu pháp lý, yêu cầu khác, Doanh nghiệp phải

  • Thiết lập các mục tiêu để chính sách sức khỏe và an toàn do Lãnh đạo đưa ra có thể thực hiện được và ngăn ngừa những rủi ro có thể có (tai nại, bệnh nghề nghiệp, vi phạp luật về an toàn và sức khỏe,…)
  • Thiết lập các chương trình, biện pháp quản lý về vấn đề sức khỏe nghề nghiệp và an toàn để đảm bảo các mục tiêu đưa ra phải có khả năng đạt được. Chương trình phải được định kỳ xem xét lại.

Thực hiện (Do): áp dụng và vận hành hệ thống quản lý OH&S

1. Lãnh đạo Doanh nghiệp phải thiết lập cơ cấu quản lý, chỉ định các vai trò và trách nhiệm với thẩm quyền đầy đủ để thực hiện các chương trình quản lý OH&S

2. Ban Lãnh đạo phải cung cấp nguồn lực đầy đủ bao gồm nhân sự cần thiết để duy trì các hoạt động, các chương trình về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đào tạo cho những nhân sự cần thiết để đạt được trình độ, kỹ năng chuyên môn hóa cần thiết, thiết lập xây dựng cơ sở hạ tầng theo yêu cầu của luật định hoặc nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu về OH&S, các trang thiết bị phải được chỉnh sửa hoặc trang bị thêm bảo hộ để ngăn ngừa rủi ro về tai nại nghề nghiệp, mất sức khỏe.

3. Ban lãnh đạo phải triển khai tổ chức đào tạo cho người làm việc cho tổ chức hoặc những người làm việc thay mặt tổ chức và đảm bảo những người này nhận thức được các rủi ro cần phải kiểm soát, hậu quả do không kiểm soát, cũng nhưng đảm bảo họ đủ năng lực để thực hiện các biện pháp kiểm soát các rủi ro này.

4. Doanh nghiệp phải thiết lập các quá trình để đảm bảo việc trao đổi thông tin về vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong nội bộ có hiệu quả, cũng như đáp ứng các thông tin về OH&S với các bên hữu quan bên ngoài

5. Doanh nghiệp phải tổ chức tham vấn người lao động trong quá trình nhận diện mối nguy, xây dựng các chương trình kiểm soát rủi ro, điều tra tai nại lao động,…

6. Thiết lập, phổ biến và duy trì tài liệu của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OH&S.

7. Thiết lập và thực hiện các hoạt động kiểm soát tài liệu đang được áp dụng

8. Thiết lập và duy trì các hoạt động kiểm soát tác nghiệp để đảm bảm rằng các thủ tục liên quan đến các mục tiêu về OH&S được thực hiện

9.-Đảm bảo sự chuẩn bị và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, thiết lập và thử nghiệm sự chuẩn bị và khả năng ứng phó với các trình trạng khẩn cấp

Kiểm tra (Check):  Đánh giá các quá trình của hệ thống quản lý OH&S

1.- Giám sát và đo lường các kết quả về hoạt động kiểm soát OH&S theo định kỳ.

2.- Đánh giá thực trạng của sự tuân thủ với các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác và các yêu cầu khác do tổ chức đề ra.

3.- Thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xác định sự không phù hợp, xử lý và điều tra sự không phù hợp, thực hiện hành động khắc phục và hành động phòng ngừa.

4.- Quản lý hồ sơ, thiết lập và duy trì thủ tục để phân định, bảo quản và xử lý các hồ sơ về OH&S.

5.- Tiến hành đánh giá nội bộ định kỳ để xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý OH&S hiện tại so với tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

Hành động (Action): Xem xét lại và tiến hành các hoạt động để cải tiến hệ thống quản lý OH&S

1.- Lãnh đạo Doanh nghiệp phải tiến hành xem xét về mặt quản lý của hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo các giai đoạn thích hợp.

2.- Xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

3.- Các yêu cầu liên quan đến “Hành động (Action)” nếu được duy trì liên tục và thường xuyên sẽ giúp Doanh nghiệp/tổ chức liên tục cải tiến hệ thống quản lý OH&S và kết quả chung trong hoạt động kiểm soát an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức.

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin