CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001

I.  Khái quát về ISO 9001:2015

Là tiêu chuẩn phổ biến nhất hiện nay, một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cư nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng. Các tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tại cơ sở để xác định xem liệu công ty có tuân thủ theo tiêu chuẩn hay không. Nếu họ tuân thủ thì sẽ được cấp chứng chỉ có địa chỉ, phạm vi hoạt động và dấu của tổ chức chứng nhận. 

II. Nội dung của ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có bố cục chia thành 10 phần. Các yêu cầu của ISO 9001:2015 được nêu trong 7 Điều khoản, từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10. Chi tiết như sau:

1. Phạm vi

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cảnh của tổ chức

- Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của nó

- Hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

- Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

- Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống

5. Sự lãnh đạo

- Sự lãnh đạo và cam kết

- Chính sách

- Vai trò tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn

6. Hoạch định

- Các hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội

- Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt mục tiêu

- Hoạch định sự thay đổi

7. Hỗ trợ

- Nguồn lực

- Năng lực

- Nhận thức

- Trao đổi thông tin

- Thông tin dạng văn bản

8. Vận hành

- Hoạch định và kiểm soát vận hành

- Các yêu cầu cho sản phẩm và dịch vụ

- Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ

- Kiểm soát các quá trình cung cấp, sản phẩm và dịch vụ bên ngoài

- Sản xuất và cung cấp dịch vụ

- Thông qua sản phẩm và dịch vụ

- Kiểm soát đầu ra không phù hợp

9. Đánh giá hoạt động

- Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

- Đánh giá nội bộ

- Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến

- Tổng quan

- Sự không phù hợp và hành động khắc phục

- Cải tiến liên tục

III. Sơ đồ biểu diễn cấu trúc của ISO 9001:2015 trong chu trình PDCA

Các yêu cầu từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10 được minh hoạ bằng mô hình Tiếp cận theo quá trình và chu trình PDCA như sau:

V. Diễn giải các yêu cầu của ISO 9001:2015

Chi tiết của Điều khoản 8:

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin