ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG ISO 14001

1. Định hướng và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp.

 • Tìm hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14000

 • Xác định yêu cầu của tiêu chuẩn và mức độ đáp ứng của doanh nghiệp.

 • Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14000.

 • Hoạch định chính sách, mục tiêu và cam kết về môi trường.

 • Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai. 

 
 
 

2. Thành viên của Doanh nghiệp - Yếu tố quyết định.

 • Hiểu được ý nghĩa ,mục đích của quản lý môi trường.

 • Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao.

 • Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định đối với công việc cụ thể.

3. Trình độ công nghệ, thiết bị.

 • Có khả năng kiểm soát các thông số ảnh hưởng đến môi trường.

 • Ðáp ứng các qui định của nhà nước, của ngành.

4. Chuyên gia tư vấn.

 • Có khả năng và kinh nghiệm trong triển khai tư vấn áp dụng ISO 14000

 • Có công nghệ tư vấn bài bản, phù hợp, hiệu quả và có tính thuyết phục.

 • Có lực lượng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin